ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Бюджет

Общинският Съвет приема бюджета на Община Годеч за 2017 година, както следва:

1. Приходи - приложение 1

2. Разходи - приложение 2

3. Поименен списък на капиталовите разходи - приложение 3

4. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз - приложение 4 

5. Бюджетна прогноза - приходна част - приложение 6.1

6. Бюджетна прогноза - разходи - приложение 6.2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч от 23.01.2014г.,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,   Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 06.01.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Годеч за 2017 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2017 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга гарантиран от общината.
Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2017г.-2019г.
Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 04.01.2017 г.

Приложени документи:

1. Доклад за приемане на бюджет 2017
2. Приходи 2017
3. Разходи 2017
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2017г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2017г
6. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - РАЗХОДИ

          28.12.2016 г.                

К М

  

      

 

П О К А Н А                                                                                                                                                                                  Петък 18 ноември 2016г.

Във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.44 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, приета от Общински съвет – Годеч на 23.01.2014г.

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет - Годеч

КАНЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
на 28.11.2016г. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2016 г.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2016 година.

Становища и предложения по актуализацията на общинския бюджет за 2016 г. се приемат до 12,00 ч. на 28.11.2016 г.

1. Докладна записка

2. Приходи

3. Разходи

2. Актуализация поименен списък на капиталовите разходи.

П О К А Н А

Във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.44 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, приета от Общински съвет – Годеч на 23.01.2014г.

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет - Годеч

КАНЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
на 21.10.2016г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2016 г.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2016 година.

Становища и предложения по актуализацията на общинския бюджет за 2016 г. се приемат до 17,00 ч. на 20.10.2016 г.

1. Докладна записка

2. Актуализация поименен списък на капиталовите разходи.

Във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.44 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, приета от Общински съвет – Годеч на 23.01.2014г.

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет - Годеч

КАНЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
на 26.07.2016г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2016 година.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2016 година.

Становища и предложения по актуализацията на общинския бюджет за 2016г. се приемат до 17,00 ч. на 25.07.2016 г.

1. Докладна записка

2. Приходи

3. Разходи

4. Актуализация поименен списък на капиталовите разходи.

Четвъртък, 18 Февруару 2016

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 380/29.12.15 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Годеч, с 13 гласа “за”, Общинсия съвет  Р Е Ш И:

Приема бюджета на Община Годеч за 2016 година, както следва: 

 1. Докладна записка

2. Решение

3. Приходи

4. Разходи

5. Индикативен годишен разчет

6. Отчет - общински дълг

7. Поименен списък на капиталовите разходи

.