ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

документи за кандидатстване

Обява за набиране на доброволци за Община Годеч

На основание чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях (Наредбата), и решение №126/25.10.2012г. на Общински съвет Годеч, с което е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Годеч.

Доброволното формирование е определено с решение №52/31.05.2017г. на Общински съвет – Годеч да бъде в състав до 20 човека.

Доброволците получават възнаграждения съобразно извършените дейности, както следва:

1. сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 10 дни на година, пропорционално на часовете на участие в обучението (при минимална работна заплата 460лв. – 2,78лв. на час);

2. двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях до 20 дни на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. (при минимална работна заплата 460лв. – 5,56лв. на час).

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 43а от Закона за горите, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение № 68/29.06.2017 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”.

Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017 год.

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

  1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговорят едновременно на следните условия:

-са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни     селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

- обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

-обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната система за животновъдните обекти за територията на община Годеч.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №68/29.06.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 20,00 лв-/дка

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

4.Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 9/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 21.08.2017 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 22.08.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил търга участника класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051,
Лице за контакт: Емилия Николова – Ст. експерт „Екология”, Дирекция „ТУЕП”.

 

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №428/12.07.2017 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №19/23.02.2017 г. и № 67/29.06.2017 год.на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „нива” и „изоставена нива”.

Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017 год.

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1.В търга могат да участват земеделски стопани и лица занимаващи се с поддържане на земеделски имоти в добро екологично състояние.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв-/дка

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

Вижте ТУК:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 22.08.2017 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 23.08.2017 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051,
Лице за контакт: Емилия Николова – Ст. експерт „Екология”, Дирекция „ТУЕП”.

===============================================================================

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 25.00 /двадесет и пет/ кв. м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „Бригадир” № 4 /бивше БКС/, УПИ № IV, кв. 67 по плана на гр. Годеч, със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  1. Помещението се отдава офис.
  1. Начална цена за търга при условие лева / месец - 137.50 /сто тридесет и седем лв. и петдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  1. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева.
  1. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  1. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  1. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото       пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  1. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  1. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

 Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение -   търговски обект № 4, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  1. Начална цена за търга при условие лева / месец - 100.00 /сто/ лева за един месец с вкл. ДДС.
  1. Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева.
  1. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  1. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  1. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  1. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  1. Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение -   търговски обект № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  • Помещението се отдава за търговска дейност.
  • Начална цена за търга при условие лева / месец - 140.00 /сто и четиридесет/ лева за един месец с вкл. ДДС.
  • Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева.
  • Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  • Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  • Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

П Р О Т О К О Л

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

За финализиране на "Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обектии" за стопанската 2017 - 2018 година.

Вижте пълния текст ТУК:

===========================================================================

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 216 от 29.03. 2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №216

О Б Я В Я В А :

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м. находяща се в ПИ № 006756  гр. Годеч, Софийска област, със следните условия:

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 218 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №218

О Б Я В Я В А :

           I. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 /нула декара петстотин петдесет и един кв.м./ дка, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, категория на земята V /пета/, местност "ПЕТРОВО", съставляващ № 006947 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем/ в землището на град Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 219 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание глава VІІІ от Наредба № 8 на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №219

О Б Я В Я В А:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни отпадъци, както следва:

  1. Дървена ламперия - 4.0 м3;

  2. Ламиниран паркет – 1.5 м3;

  3. Дървени изрезки - 2.0 м3;

  4. Интериорни врати – 43 бр. – приблизително 1.7 м3;

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК

Допълнение към Заповед №160

=========================================================================================================

НОВO ПРИЛОЖЕНИE    -    24.04.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2a - утвърдено с Решение №35 от 30.03.2017г. на ОбС - ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч по землища, свободни към 01.10.2017 година.

НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ    -    06.03.2017г.

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

О Б Я В Я В А М :

         Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2017 г., приет с решение №17/23.02.2017 г. на Общински съвет-Годеч.

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 136 от Протокол № 14/29.12.2016 г. на ОбС- гр.Годеч и Заповед № 72/19.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 572/14.11.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 89/26.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

Списък със заповеди №7 до №53

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг от 16.12.2016г., с тайно наддаване, за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

П Р О Т О К О Л

Днес 16.12.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 562/07.11.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ) от общинския поземлен фонд. Със заповед №606/16.12.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч;

             2. Емилия Радкова Николова- ст. експерт в дирекция  „ТУЕП”  в Община Годеч

със задача да проведе публичния търг.

І. За участие в публичния търг за отдаване под наем на общински земеделски имоти в община Годеч заявления са подали следните участници, съгласно поредността на входиране...
Вижте пълния текст ТУК:

 

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 562/07.11.2016 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, глава трета от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и в изпълнение на Решения с №№21/25.02.2016 год.; 94/28.07.2016 год и 102/12.09.2016 г.. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

Срок на договора – стопанската 2016 /2017 година

Заповед № 529 / 24.10.2016г.

Относно корекция в класирането и предложените крайни цени по отношение Имот №8011 с площ 13,528 дка, находящ се в село Бракьовци.

Списък със ЗАПОВЕДИ №475 до №503

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасиа, мери и ливади.

 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 03.10.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 426/13.09.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.13 от ЗСПЗЗ). Със заповед №464/03.10.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

  Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП”;

  Членове: 1.Юлия Геошева – Юрисконсулт;

                  2.Анелия Илкова - Асенова – Ст. експерт «ОС»

със задача да проведе публичния търг.

Вижте пълния текст на протокола:

15 Септември 2016

О Б Я В А

В изпълнение на Заповед № 426/13.09.2016 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, глава трета от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и в изпълнение на Решения с №№21/25.02.2016 год.; 94/28.07.2016 год и 102/12.09.2016 г.. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.


Срок на договора – стопанската 2016 /2017 година


        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1.В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

18 Август 2016

П Р О Т О К О Л

Днес 15.08.2016 година в изпълнение на заповед № 300/15.07.2016 година е назначена комисия със заповед № 333/04.08.2016 година на Зам.-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП”;

      Членове: 1.Юлия Геошева – Юрисконсулт;

                    2.Емилия Николова – Ст. експерт Екология

да извърши процедура - провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински земеделски имоти в община Годеч.         

Вижте целия текст ТУК:

17 Август 2016

Заповеди за сключване на договори за наем, между Община Годеч и  участниците, спечелили в тайното наддаване в проведения на 04.08.2016г. "ПУБЛИЧЕН ТРЪГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади".

Заповеди №№ 341 до 372  от 15.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 18.08.2016г. 

Заповед № 375  от 18.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 19.08.2016г. 

Заповеди № 376 и 377 от 18.08.2016г.

Вижте ТУК: 

Заповеди № 379 и 380 от 19.08.2016г.

Вижте ТУК:

22.08.2016 - Заповед № 380 коригирана

Вижте ТУК:

 

Добавено на 22.08.2016г. 

Заповед № 381  от 19.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 23.08.2016г. 

Заповеди № 378, 382 и 383  от 08.2016г.

Вижте ТУК:

.

03 Август 2016

П Р О Т О К О Л

Днес 29.07.2016 година във връзка със заповед с № 22/14.01.2016 година на Кмета на община Годечи в изпълнение на заповед № 88/01.03.2016 година е назначена комисия със заповед № 133/24.03.2016 година на Зам.-кмета на община Годеч в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция ,,ТУЕП”, община Годеч;

           Членове: 1.Цветомира Сергиева – Финансов контрольор към община Годеч;

                            2.Костадин Иванов – Главен специалист ,,Незаконно строителство” в Дирекция 

    ,,ТУЕП”, община Годеч.             

  Изготви настоящия протокол по проведена процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

За участие в процедурата за отдаване под наем на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в законоустановения срок, са подали следните участници по реда на подаването:

Вижте целия текст ТУК:

 20 Юли 2016

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №300/15.07.2016 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка счл. 24 ”а”, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и във връзка с Решение №77/12.07.2016 год.на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади.

Срок на договора– 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2016 год.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват земеделски стопани или лица занимаващи се с поддържане на земеделски имоти в добро екологично състояние.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №77/12.07.2016 год. на Общински съвет – Годеч.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

Вижте пълния текст ТУК.

 

Вторник, 01 Март 2016 

О Б Я В А

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

О Б Я В Я В А М :

         Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи:

Срок на договора – 5 /пет/ стопански години.

Подкатегории