ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 89/26.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение – търговски обект № 3 /за търговска дейност/, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/кв.м., със следните условия:

 • Срок на договора – 5 години от датата на сключване на договора

 • Условия на търга:

 1.          Помещението се отдава за търговска дейност.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 61.60 /шестдесет и един лев и шестдесет ст./ лв. за един месец с вкл. ДДС

 3. Стъпка за наддаване – 5. 00 /пет лева/ лв.

 4. Депозит за участие в търга – 10. 00 /десет лева/ лв.внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет лева/ лв. без ДДС

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга,след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след обявяването на Заповедта на Кмета във вестник « Годеч днес «

 8. Краен срок за приемане на офертите – 20- ия ден / включително / от публикуването на обявата във вестник « Годеч днес « до 16. 00 часа в деловодството на ОА - Годеч

 9. Провеждане на търга – на 21 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката зала на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .