ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 219 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание глава VІІІ от Наредба № 8 на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №219

О Б Я В Я В А:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни отпадъци, както следва:

  1. Дървена ламперия - 4.0 м3;

  2. Ламиниран паркет – 1.5 м3;

  3. Дървени изрезки - 2.0 м3;

  4. Интериорни врати – 43 бр. – приблизително 1.7 м3;

  Условия на търга:

  1. Начална цена за търга – 30,00 /тридесет/ лева за 1 м3 /куб. м./;

  2. Стъпка за наддаване – 5, 00 /пет/ лева;

  3. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 10,00 /десет/ лева без вкл.ДДС.

  4. . Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след обявяването на Заповедта на Кмета на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

  5.Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден / включително / от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.

  6.Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

  За допълнителна информация:

Община Годеч, гр. Годеч, пл.”Свобода” №1, тел. 0729/22286 .

====================================================================================================