ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

П Р О Т О К О Л

Днес 31.01.2018 година в 10.30 часа комисия назначена със заповед № 32/31.01.2018 година на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. инж.Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м

За участие в търга беше подадено 1 /едно/ заявление:

1/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Софийско шосе” № 63 , с вх.№ 94-В-11/30.01.2018 г. 16.37 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

             - заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

             - декларация – приложение № 2;

            - декларация – приложение № 3;

             - фактура № 15347/30.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

             - копие от фактура № 25957/30.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатия участник:

 1. Васил Добрев Василев потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 1 /една/ стъпка за наддаване в размер на 5.00 /пет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участника като го класира както следва:

 1. Васил Добрев Василев – 65.00 /шестдесет и пет лв. и нула ст./лева без включен ДДС.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……..…/ п /…..………

                      Членове:                1. ……/ п /….….…..…

                                   2. ……/ п /….……...…

   ==========================================================================