ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 година в 11.00 часа комисия назначена със заповед № 32/31.01.2018 година на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. инж.Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м

За участие в търга бяха подадени 2 /две/ заявления:

1/ ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 – гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14 с вх.№ 69-00-33/24.01.2018 г. 10.45 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-декларация – приложение № 3;

-фактура № 15328/23.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25931/24.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

-Удостоверения за регистрация № 6068 от Министерството на Финансите;

-Извадка от Търговски регистър на „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 – гр.Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14.

2/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63 с вх.№ 94-В-10/30.01.2018 г. 16.35 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

             - заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

             - декларация – приложение № 2;

             - декларация – приложение № 3;

             - фактура № 15346/30.01.2018 г. за закупуване на тръжна документация;

             - копие от фактура № 25956/30.01.2018 г. за внесен депозит по търга;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатите участници:

 1.   ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14, потвърждава първоначална тръжна цена в размер на 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага                          4 /четири/ стъпки за наддаване в размер на 20.00 /двадесет лв./лева без включен ДДС.

  2.    Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63, потвърждава първоначална тръжна цена в размер на 60.00 /шестдесет лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 4 /четири/ стъпки за наддаване в размер на 20.00 /двадесет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участниците като ги класира както следва:

 1. Първо място - ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” с ЕИК 203545157 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ул. „Тодорини кукли” № 14.

 1. Първо място - Васил Добрев Василев – гр. Годеч, община Годеч, обл. Софийска, ул. „Софийско шосе” № 63.

  Комисията установи предложени еднакви наддавателни предложения от участниците в търга.

  На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч търгът ще продължи на 06.02.2018 г. от 11,00 часа с явно наддаване в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 5/пет/ лева /без вкл. ДДС/. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга по цена с поне една стъпка на достигнатото предложение. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат. Оповестяването на участниците за насрочения явен търг се извършва чрез съобщение на видно място в сградата на Община Годеч и сайта на Община Годеч.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……..…/ п /………..………

                       Членове:                1. ………/ п /…….….…..…

                                   2. ………/ п /…….……...…

   =========================================================================