ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения на 31.01.2018 г., търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м и протокол от 31.01.2018 г. на комисията провела търга, НАСРОЧВАМ на 06.02.2018 г . от 11.00 часа, търг с явно наддаване в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч, между следните участници:

ЕООД „ЗАЛОЖНА КЪЩА АЙ БИ КОРЕКТ 208” – предложени 4/четири/ наддавателни стъпки. Предложена крайна цена – 80.00/ осемдесет/ лева без включен ДДС.

Васил Добрев Василев - предложени 4 /четири/ наддавателни стъпки. Предложена крайна цена – 80.00/ осемдесет/ лева без включен ДДС.

Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 5/пет/ лева /без вкл. ДДС/. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга по цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

Съгласно чл. 77, ал. 4 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, настоящото съобщение се счита за уведомяване на участниците за насрочения явен търг на 06.02.2018 г. от 11.00 часа.

  1. ОГНЯН НЕНЧЕВ: /П/

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

    ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА