ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

№ 90

гр.Годеч, 06.02. 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 16/15.01.2018 г. и Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 32/31.01.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Васил Добрев Василев за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5, ...

Вижте пълния текст ТУК: