ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

№ 94

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 94, ал. 2 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 686/20.12.2017 г. и Протокол от 11.01.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 13/11.01.2018 г. и Заявление № 94-В-13/05.02.2018 г. за отказ на участника, класиран на първо място...

Вижте ТУК;

=================================================