ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

З А П О В Е Д

№ 95

гр.Годеч, 07.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 17/15.01.2018 г., Протокол от 31.01.2018 г. на комисия от проведен търг с тайно наддаване и Протокол от 06.02.2018 г . на комисия от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, ...

Вижте ТУК: