ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Вторник, 01 Март 2016 

О Б Я В А

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

О Б Я В Я В А М :

         Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи:

Срок на договора – 5 /пет/ стопански години.

Условия на процедурата:

   1. В процедурата могат да участват собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

2. Наемът на общинските ливади, пасища и мери се определя по пазарен механизъм, съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Оценката на земеделските имоти ще се заплаща от наемателя.

 

Вижте цялата обява с Характеристика на имотите ТУК