ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 20 Юли 2016

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №300/15.07.2016 година на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка счл. 24 ”а”, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и във връзка с Решение №77/12.07.2016 год.на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади.

Срок на договора– 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2016 год.

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват земеделски стопани или лица занимаващи се с поддържане на земеделски имоти в добро екологично състояние.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №77/12.07.2016 год. на Общински съвет – Годеч.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

Вижте пълния текст ТУК.