ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

03 Август 2016

П Р О Т О К О Л

Днес 29.07.2016 година във връзка със заповед с № 22/14.01.2016 година на Кмета на община Годечи в изпълнение на заповед № 88/01.03.2016 година е назначена комисия със заповед № 133/24.03.2016 година на Зам.-кмета на община Годеч в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция ,,ТУЕП”, община Годеч;

           Членове: 1.Цветомира Сергиева – Финансов контрольор към община Годеч;

                            2.Костадин Иванов – Главен специалист ,,Незаконно строителство” в Дирекция 

    ,,ТУЕП”, община Годеч.             

  Изготви настоящия протокол по проведена процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

За участие в процедурата за отдаване под наем на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ в законоустановения срок, са подали следните участници по реда на подаването:

Вижте целия текст ТУК: