ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

15 Септември 2016

О Б Я В А

В изпълнение на Заповед № 426/13.09.2016 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, глава трета от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г. и в изпълнение на Решения с №№21/25.02.2016 год.; 94/28.07.2016 год и 102/12.09.2016 г.. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.


Срок на договора – стопанската 2016 /2017 година


        Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1.В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №94/28.07.2016 год. на Общински съвет – Годеч.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и стъпките за наддаване.

4.Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване -
таблица - /ВИЖ ТУК/

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6.Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7.Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 15.09.2016 г.

8.Краен срок за приемане на изискуемите документи е 30.09.2016 г. / включително / до 17.00 часа в Община Годеч.

9.Провеждане на търга – на 03.10.2016 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в Община Годеч.

10.На основание чл. 92, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в двадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта. внесеният от него депозит се задържа, а Кметът на Общината може да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място. Ако не са изпълнени горните условия, Кметът на Общината организира нов търг.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051, Лице за контакт: Юлия Геошева, Юрисконсулт.

 

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

 

6.Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

 

7.Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 15.09.2016 г.

 

8.Краен срок за приемане на изискуемите документи е 30.09.2016 г. / включително / до 17.00 часа в Община Годеч.

 

9.Провеждане на търга – на 03.10.2016 г. в 10:00 часа в голямата зала на втори етаж в Община Годеч.

 

10.На основание чл. 92, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2012 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в двадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта. внесеният от него депозит се задържа, а Кметът на Общината може да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място. Ако не са изпълнени горните условия, Кметът на Общината организира нов търг.

 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 072998051, Лице за контакт: Юлия Геошева, Юрисконсулт.