ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

НАРЕДБА от 23.01.2014  

изменена и допълнена с Решение №132 от 29.12.2016 по Протокол №14 на ОбС-Годеч

         

С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.