ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Н А Р Е Д Б А №8 от 31.01.2017 г.

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Годеч. С нея се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Наредбата е изменена и допълнена с Решение №48 по Протокол №5 от 31.05.2017. на ОбС-Годеч.
Решение № 48/31.05.2017 г. е поправено. с Решение 113/26.10.2017 г.

Прочети ТУК: