ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Н А Р Е Д Б А №4

от 22.05.2008 г.
за осигуряване на обществения ред, опазване на околнатасреда и общинската собственост на територията на Община Годеч

Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, общественото и частно имущество, опазването на околната среда и поддържане чистотата на територията на община Годеч. Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската администрация за установяване на административните нарушения на обществения ред и реда за налагане и изпълнение на административни наказания, както и задълженията на гражданите, на ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.

Последно изменение с Решение № 49 по Протокол № 5 от 31.05.2017 г. на ОбС-Годеч.

Прочети ТУК: