ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Н А Р Е Д Б А №2

от 29.11.2012г.

                                         

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч

ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.9 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Изменение и допълнение с Решение № 131 по Протокол № 11 от 29.12.2017 г.

Вижте ТУК: