ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Н А Р Е Д Б А №1 от 14.02.2008 год. с изменение и допълнение от 10.2016г.

С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Годеч и е приета на основание чл.1, ал.2 от закона за местните данъци и такси.
Последни изменения и допълнения:
Решение №111 по Протокол №12 от 24.10.2016 г. на ОбС Годеч