ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Т Ч Е Т

за

дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии

за периода от 01.01.2017 г. 30.06.2017 г.

В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ внасям за разглеждане настоящият отчет за дейността на Общински съвет-Годеч и неговите комисии.

Вижте пълния текст ТУК: