ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал.2 във връзка с чл.34, ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 и ал.2 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, както и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 141 от 23.12.2008 г.


1. Останалите неизразходвани финансови средства по § Заплати и § Други възнаграждения на персонала във Функция „Общински съвет” (местни дейности) по бюджета на община Годеч за 2008 година в размер на 3 042,00 ( три хиляди и четиридесет и два) лева, заедно с дължимите осигурителни вноски върху тях, да останат като Преходен остатък в бюджета на ОбС за 2009 година и бъдат изразходвани съгласно решение на Общинския съвет.
2. Възлага на Кмета на община Годеч и Председателя на Общински съвет осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл.60 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема Програма за работата на Общински съвет – Годеч през 2009 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т.24, и ал. 2 във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчет за изпълнение на Програмата за управление на община – Годеч за периода 2007 - 2011 година на Кмета на общината, през 2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 3

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 год. за определяне на местните данъци на територията на Община Годеч, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч, както следва:
§1. В чл.7, ал.4 числото „1680” се заменя с „2520”.
§2. В чл.15, ал.2 числото „3 /три/ ” се заменя с „2 /две/”.
§3. В чл.32, ал.3 думите „внесени в страната като нови” се заменят с „които не са регистрирани за движение в страната”.
§4. В чл.35 се правят следните изменения:
1. В ал.1 буква а) числото „1” се заменя с „0,8”.
2. В ал.1 буква б) числото „7” се заменя с „6,6”.
3. В ал.2 числото „3” се заменя с „2,6”.

В „Преходни и заключителни разпоредби”:
Нов §8 ал.1. Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имуществата по чл.32, ал.1 и 2 в срок до 31 януари 2009 год. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2009 год. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл.22, 36 и чл.47, ал.1 и 2 от ЗМДТ.
Ал.2. До определяне на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в ЗМДТ.
Нов §9 ал.1 За 2009г. първата вноска по чл.11 , ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 април.
Ал.2 На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 4

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч, както следва:
§1. В чл.20, ал.1 думите „е подадена декларация” се заменя с „са подадени декларации за всеки имот поотделно”.

§2. В чл.21, ал.2, т.1 се правят следните изменения:
1. В номер такса 6.1 числото „0,10” се заменя с „0,15”.
2. В номер такса 6.2 числото „1,00” се заменя с „1,50”.
3. В номер такса 8 числото „1,50” се заменя с „2,00”.

§3 В Чл.40 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюн и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 200 лева.”.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§4 Чл.41 се изменя така:
„Таксата по чл.40, ал.1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение”

В „Преходни и заключителни разпоредби”:

Нов §9. За 2009 год. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009 год. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от преходната година.

Нов §10. Таксата за битови отпадъци за 2009 год. се заплаща на четири равни в следните срокове: първата вноска от 1 март до 30 април; втората до 30 юни третата до 30 септември и четвъртата до 30 ноември. Предплатилите до 30 април за цялата година, ползват отстъпка 5 на сто.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 5

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1, неразделна част от решението за 2009 г., за дейностите:
- Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци:
– За населението - данъчна оценка на имота
– За фирми – отчетна стойност към 31.12.2008 г.

3. Определя такса за битови отпадъци по населени места годишно, както следва:
- град Годеч - 80959
- Равна - 694
- Гинци - 7194
- Туден - 5351
- Разбоище - 1726
- Губеш - 1172
- Комщица - 1868
- Бърля - 806
- Смолча - 716
- Бракьовци - 1702
- Мургаш - 2261
- Връбница - 1433
- Голеш - 1763
- Връдловци - 889
- Станянци - 526
- Ропот - 770
- Каленовци - 1904
- Букоровци - 1232
- Шума - 5197
- Лопушна - 1472
ОБЩО: 119635 лв.

3.1. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2, 208 броя през 2008, не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване,но заплащат размера на таксата за останалите дейности : осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др., както следва в промили:
- град Годеч - 0,85 промила
- Равна - 1,70 промила
- Гинци - 0,85 промила
- Туден - 1,70 промила
- Разбоище - 1,70 промила
- Губеш - 1,70 промила
- Комщица - 1,70 промила
- Бърля - 1,70 промила
- Смолча - 1,70 промила
- Бракьовци - 1,70 промила
- Мургаш - 1,70 промила
- Връбница - 1,70 промила
- Голеш - 1,70 промила
- Връдловци - 0,85 промила
- Станянци - 0,85 промила
- Ропот - 0,85 промила
- Каленовци - 1,70 промила
- Букоровци - 1,70 промила
- Шума - 0,85 промил
- Лопушня - 0,85 промил

3.2. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2009 година на основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2:
№ по ред ФИРМА Брой контейнери Ед. цена в лв. Общо лв. за контейнери Брой кофи
1. НЕК ЕАД Язовири и каскади 0 0
2. ЕТ"Цветан Стефанов -Ником" 0 12
3. РПУ на МВР Годеч 0 0
4. НЛРС - СЛРБ 0 12
5. "Манхатън Партнерс" ЕООД 1 0
6. ЕТ"Тренко-Димитър Петков" гр.Годеч 0 0
7. "Пътстрой-92" АД 0 0
8. РПК "КОМ" гр.Годеч 1 24
9. Уникредит Булбанк АД 0 4
10. "Могила " ЕООД 0 5
11. "Бог - 22" ЕООД 0 0
12. "Мориган" ЕООД 0 0
13. ЕТ"Джулия" 3 0
14. "Банка ДСК" ЕАД - филиал Годеч 1 0
15. "Мина Станянци" АД гр.София 12 0
16. ЕТ"Епос - Павел Горянов" 2 0
17. ГДГП гр.София 1 0
18. Топливо АД 5 0
19. "ПролаифТехнолоджи" ЕООД 0 0
20. ЕТ"Пейчо Милушев" гр.Годеч 4 24
21. Община Годеч 5 0
22. ЕТ"Рени Тодорова" -Годеч (1001-стоки) 2 0
23. ЕТ"Фармалекс-Снежана Александрова" 2 0
24. Държавно Горско Стопанство гр.Годеч 0 12
25. ЕТ"Джак-4-Катя Живкова" гр.Годеч 1 0
26. "Мургаш 2005" ООД 2 3
27 "СБАЛВБ Годеч" ЕООД гр.Годеч 12 0
28 "Докторс" ООД 2 0
29 ЕТ"КОДИ-Димитрина Костадинова" 8 0
30 "КОМ" ЕООД гр.София 6 0
31 Балкан Солар АД 0 0
32 "Мареган 87" ООД 0 0
33 АК"Магнит" АД гр.Годеч 60 0
34 ЕТ"Кръстанчо Кръстанов" гр.Годеч 0 12
35 "Ливастил " ЕООД 12 0
142 108

ОБЩО: - 142 бр. контейнера и 108 бр. кофи
3.3. Фирми, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

3.4. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат 20 промила върху отчетната стойност към 31.12.2008 г.


4. Таксата за битови отпадъци се заплаща на 4 равни вноски: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември – цялата сума.

5. На предплатилите за 2009 година до 31.04.2009 год., се прави отстъпка от 5% върху цялата сума.

6. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл. 17, ал 2 и чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС Годеч през 2009 год., преди да издължат дължимите суми.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 6

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.3, чл.17 и чл.19 от Наредба №2/ 15.03.2002 г. на Министъра на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, както и съгласно Решение № 132 по Протокол № 12/16.12.2008 г. на ОбС – Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


І.Утвърждава общинската транспортна схема.

ІІ. Обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и републиканска транспортна схема за Община Годеч и утвърждава тръжната документация за провеждането на конкурса:
1. Предмет и срок на конкурса: обществен превоз на пътници по общинската и републиканска транспортна схема за Община Годеч за срок от 10 (десет) години за изпълнение на поръчката.
2. Изисквания към кандидатите: квалификационни изисквания; изисквания за качество; други специфични изисквания; технически условия за изпълнение на превозите - съгласно Информационен лист, приложен в конкурсната документация.
3. Предложението за участие в конкурса заедно с всички необходими документи се подават не по-късно от 17,00 часа на 30-тия ден от обявяването на конкурса в централен ежедневник, в сградата на община Годеч – град Годеч, пл.”Свобода”№1 – Център за информация и услуги на гражданите – гише „Деловодство”.
4. Датата на провеждане на конкурса бъде посочена в обявата, публикувана в централен ежедневник.
5. Допълнителна информация по организацията и провеждането на конкурса може да се получи на тел.: 0729/ 23-00 или 22-77 – Община Годеч.

ІІІ. Утвърждава цена на конкурсната документация в размер на 300,00 (триста) лева.

ІV. Възлага на Кмета на Община Годеч осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по организирането и провеждането на конкурса по точка ІІ.

V. Определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения от 7 (седем) члена в състав:
- Председател на комисията – представител на Община Годеч
- Адвокат (юрист)
- Представител на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”
- Представител на ТД на НАП – София област, фронт офис Костинброд
- Представител на КАТ – пътна полиция
- Двама представители на ОбС – Годеч

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема отчета за дейността на РПУ на МВР – Годеч през 2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 8

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §3 от Преходните и Заключителни разпоредби и чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и чл.43 и чл.44, ал.2 и чл.93, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Годеч , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

І. Изменя т. 8 от Решение №2 от Протокол № 2/27.11.2007 г. от заседание на ОбС
ІІ. Актуализира състава на постоянните комисии към Общински съвет – Годеч, както следва:

1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 10 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ в състав:
Председател: Димитър Найденов Бояджиев
Зам.председател: инж. Никифор Горанов Никифоров
Членове: Оля Никифорова, Крум Крумов, Мария Владимирова, Страхил Симов, Диана Станоева, Зорка Александрова, Димитър Александров и Ангел Николов
2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена в следния състав:
Председател: Оля Никифорова
Членове: Никифор Никифоров и Крум Крумов,
3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена в състав:
Председател: Крум Крумов
Членове: Никифор Никифоров и Никола Генадиев
4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена в състав:
Председател: Страхил Симов
Членове: Златка Борисова, Оля Никифорова,
Ангел Николов, Димитър Александров
5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена в състав:
Председател: Мария Владимирова
Членове: Никола Генадиев и Димитър Бояджиев
6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена в състав:
Председател: Диана Станоева
Членове: Зорка Александрова и Златка Борисова
7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена в състав:
Председател: Зорка Александрова
Членове: Златка Борисова и Никола Генадиев
8. Избира Постоянна комисия по „Спорт и туризъм” от 3 члена в състав:
Председател: Димитър Александров
Членове: Димитър Бояджиев и Диана Станоева
9. Избира нова Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена в състав:
Председател: Ангел Николов
Членове: Мария Владимирова и Страхил Симов

Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Годеч има следните задължения съгласно ЗПРКИ: да приеме декларациите по чл.12 от ЗПРКИ, поддържа регистър на декларациите съгласно чл.18 от Закона за ПРКИ и извърши проверка за установяване на конфликт на интереси на Кмета на община Годеч, кметове на село Гинци и село Шума, община Годеч и общинските съветници.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 9

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.20 от ЗМСМА и съгласно Удостоверение № 20081215101647/ 15.12.2008 г. от МП – Агенция по вписванията, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. ОбС възлага на Кмета на община Годеч в тридневен срок от влизане в сила на решението да издаде писмена заповед с която да разпореди на Иван Коев Митев - бивш Ликвидатор на „Годечстрой” ЕООД(л) - гр. Годеч да предаде в срок до 20.02.2009 г. на новия Ликвидатор на дружеството – Борис Йотов Иванов цялата документация на „Годечстрой”ЕООД(л), съхранявана от него: архив, финансово - отчетни документи, налични финансови средства в касата, печати и други документи и активи на дружеството.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението по т.1.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 10

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4 от Наредба №8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2008 г.
2. Задължава Кмета на община Годеч в срок един месец от влизане в сила на решението да предприеме незабавни мерки за действително намаляване и ликвидиране на просрочените задължения. За целта да бъдат заведени дела от общинската администрация за събиране по съдебен ред на дължимите средства от несъбрани наеми и други задължения към 31.12.2008 г. от наемателите на обекти и терени общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението по т.2.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 11

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Наредба №8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема Стратегия за управление на общинска собственост на Община Годеч през периода 2009 – 2011 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Годеч през 2009 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 12

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура по продажбата на недвижим имот, представляващ имот № 001036 от КВС на землището на с. Гинци, в местността “ Гюбеля”, община Годеч, с начин на трайно ползване, пасище, мера от 5.974 дка, чрез търг с тайно наддаване при условията на чл.61 от Наредба №8/2008 г., след като бъде утвърдена оценката на имота от Общински съвет.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ имот № 001036 от КВС на землището на с. Гинци, общ. Годеч, в местност “ Гюбеля” пасище, мера от 5.974 дка, която да бъде внесена за утвърждаване на ОбС.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. ОбС отменя Решение № 86 по Протокол №8/ 24.07.2008 г. от заседание на ОбС Годеч.
2. ОбС отменя Решение № 108 по Протокол № 10/ 12.09.2008 г. от заседание на ОбС Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 14


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на МКБППМН – гр.Годеч през 2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за финансовото състояние към 31.12.2008 год. на НЧ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 16

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за финансовото състояние към 31.12.2008 год. на Читалище ”Младост” – с.Гинци, община Годеч .


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 17

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37, ал.2 от Наредба №8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на част от имот с площ от 110,00 кв. м придаваеми в УПИ ІV-124, в кв. №15 по плана на село Комщица, община Годеч , област Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кметът на община Годеч да сключи договор за продажбата на 110,00 кв. м придаваеми в УПИ ІV-124, в кв. №15 по плана на село Комщица, общ. Годеч , област Софийска, с Цветан Георгиев Стоянов и наследници на Петър Стоянов Георгиев.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 18

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал.1, ал.2 т. 6 и чл. 135, ал.1 от ЗУТ и във връзка с подадено заявление вх.№39.00.01/ 12.01.2009г. от РПК „КОМ” град Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Общински съвет – Годеч допуска изменение на действащия ПУП за регулация и застрояване на село Гинци, община Годеч за урегулиран поземлен имот І - за ресторант, магазин и озеленяване в квартал №34, като имота се разделя и се образуват УПИ /парцел/ - І - за ресторант и магазин и терен за озеленяване.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 19

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Наредба №8/ 2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.134, ал.2, т. 1 и т.6 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Общински съвет – Годеч допуска изменение на ПУП на град Годеч, засягащо улица с осови точки с №№650, 344, 345 и 346, така че за поземлен имот /ПИ/ №1903 по плана на град Годеч, с площ от 300 кв.м., собственост на наследници на Анка Петрова Димитрова, Стефка Тодорова Илиева и н-ци на Стоян Тодоров Сергиев, видно от Нотариален акт № 65, том ІІ, дело №256 от 1981 г., да бъде образуван самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 20

На основание чл.21, ал.1, т.7 и 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6, във връзка с чл.26 от Наредба №8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с ПМС № 1 /10.01.2009г. обнародвано в ДВ бр.4/2009 г., с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Актуализира базисните цени за общински помещения и терени, с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната в размер на 9,1 %, считано от 01.01.2009 година.
2. Актуализираните базисни цени съгласно приложената таблица с базисни цени са с включен ДДС и са неразделна част от решението.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/29.01.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 21

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2, във връзка с чл.61, ал.1 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Одобрява подписаното споразумение за общинско сътрудничество между общините Сливница, в качеството й на кандидат и общините Годеч, Божурище, Костинброд и Драгоман, в качеството им на партньори в проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", схема за безвъзмездно финансиране BG051PO002/08/3.1-02.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/