ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за”–11 общински съветници; „против” – 1, ”въздържал се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

РЕШЕНИЕ
№ 46/ 30.03.2009 г.

1. В община Годеч да бъде обявен ден на траур в деня на погребението на Христо Емилов Миланов - април 2009 година по повод жестокото убийство на 22-годишния студент, жител на град Годеч.
2. В деня на траур да бъде спуснато черно знаме на сградата на община Годеч.
3. Възлага на Кмета на община Годеч изпълнението на всички дейности по правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по т.1 и т.2.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 и т. 18 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за”- 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. ОбС – Годеч приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.12.2008 година – 31.03.2009 година, съгласно приложената справка.
2. Задължава Кмета да изпраща на Общинския съвет административните актове (заповеди, договори и техните изменения и допълнения и др.), приети в изпълнение на решенията на ОбС в тридневен срок от издаването или подписването им.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., с гласували „за”- 9 общински съветници; „против”– 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за първото тримесечие на 2009 година и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за същия период.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 49

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема месечен отчет с натрупване за периода 01.01.2009 година – 31.03.2009 година на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД .

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 50

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема информация от Кмета на община Годеч за работата по проекти – разработване, реализация и усвоени финансови средства към 31 март 2009 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 51

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Общински съвет – Годеч приема отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване контрол по осъществяване дейностите по социално подпомагане в община Годеч.
2. Препоръчва на Председателя да активизира работата на обществения съвет и да осигурява присъствие на всички членове в заседанията му.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 52

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 и чл. 45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч дава съгласие за продажба чрез таен търг на недвижим имот - общинска частна собственост /бивше училище/ в квартал №12, УПИ XXII – за обществено обслужване, целият имот 320 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 133 кв.м. по плана на село Губеш, община Годеч, Софийска обл.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.12, УПИ XXII – за общ. обслужване, целият имот 320 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 133 кв.м. по плана на село Губеш, община Годеч, Софийска област, която да бъде внесена за утвърждаване от Общинския съвет.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 53

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 и чл. 45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч разрешава продажба чрез таен търг на недвижим имот - общинска частна собственост в квартал № 138, имот № 1916, с площ от 39 кв. м, за който заедно с имоти № 968, 1694 и 1695 е отреден УПИ XI, целия с площ от 200 кв.м. по действащия регулационен план на град Годеч, община Годеч, Софийска област.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на имот представляващ общинска частна собственост в кв. 138 , имот № 1916, с площ от 39 кв.м., за който заедно с имоти №№ 968, 1694 и 1695 е отреден УПИ XI, целия с площ от 200 кв.м. по действащия регулационен план на гр.Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от Общинския съвет.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 54

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и 6 от ЗУТ и във връзка с предложение 08-00-354/22.04.2009 г. от Кмета на Община Годеч, с гласували „за”- 10 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Допуска процедура по изменение на ПУП в квартал №13 по плана на село Бракьовци, община Годеч, област Софийска, както следва:
• Премахва се УПИ III - фурна;
• Образува се нов УПИ III - 244 /за производствена дейност/;
• Изменя се регулацията на УПИ VII - за обществено обслужване, като от УПИ VII се вземат 216 кв. м и се придават към новообразувания УПИ III;
• Определя се начин на застрояване на новообразуваните УПИ.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/28.04.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 55

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА с гласували „за”- 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2009 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Таня Петрова Александрова –
за издръжка и поемане разходи по отглеждане на новородено дете - 200,00 лева
2. Георги Григоров Станимиров –
за лечение - 200,00 лева
3. Наташа Борисова Киркова –
за лечение и издръжка - 200,00 лева
4. Недялка Александрова Стойкова –
за лечение и издръжка - 200,00 лева
5. Снежанка Костадинова Александрова –
за лечение - 200,00 лева
6. Антица Борисова Илиева -
за лечение - 200,00 лева

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/