ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 56

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.17, т.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0 /извън залата Д.Александров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема отчета за изпълнение на Общинския план за развитие на община Годеч през периода 2008 – 2013 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 57

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл.36 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във връзка с писмо изх.№08-00-556/14.04.2009 г. на МФ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0; ”въздържали се”-0 /извън залата Д.Александров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Актуализира общинския бюджет за 2009 година във функция “Благоустройство и строителство” в § 5200 - Придобиване на ДМА като сумата 79 000 лева за съфинансиране проект СИФ №1668 се прехвърли за съфинансиране на проект „Изграждане на туристическо селище” – село Гинци, община Годеч, Софийска област по проект на ФАР BG2005/017-457.01.003 – „Екологично земеделие и селски туризъм - модел за устойчиво развитие”.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 58

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.1 и чл.5 от ПМС № 72 от 30.03.2009 г., във връзка с писмо изх. № 08-00-753/24.04.2009г.на МФ, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1 /извън залата Д.Александров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч приема разпределение на допълнителна целева субсидия за „капиталови” разходи в бюджета на община Годеч за 2009 год., съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:

№ Обекти лева
1. За изграждане на Общински пазар в УПИ І – за общ. обслужване в квартал № 138 по плана на град Годеч – Подобект 1 „Навес и площадка” 190 000.00
2. Ремонт на НУ „Христо Ботев” – град Годеч 80 000.00
3. Ремонт на НУ „Христо Ботев” – град Годеч / резерв / 30 000.00
ОБЩО: 300 000, 00


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 59

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.79, ал.1, 2 и 4 от Закона за опазване на околната среда, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема Програма за опазване на околната среда в община Годеч за периода 2009 – 2013 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 60

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети, с гласували „за”- 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема Наредба № 9/26.05.2009 г. за съставянето, изпълнението, отчитането и организацията на контрола на бюджетния процес в община Годеч.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 61

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.16 от ЗМСМА, с гласували „за”- 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0 ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Определя дата за отбелязване на традиционния празник на град Годеч – Видовден – 27 юни 2009 година.

 

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/26.05.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 62

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за”- 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0 ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


ОбС Годеч дава съгласие община Годеч да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година – Приоритет 1, Мярка 321 „Основни услуги за населението в икономиката в селските райони” с проект ”Реконструкция на водопроводната и канализационна система в селата Шума, Гинци и Бракьовци” в община Годеч”.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/