ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Р Е Ш Е Н И Е
№64

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 106, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии през периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 65

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 31.03.2009 г. – 30.06.2009 година, съгласно приложената справка.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 66

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за първото полугодие на 2009 година и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за същия период.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 67

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.10,ал.1 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2009 година, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема изменение на вътрешното разпределение на целевата субсидия за „капиталови” разходи в бюджета на община Годеч за 2009 год., съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:

Приложение
№ Обекти било става
1. Извършване на ремонтно-възстановителни работи и оборудване на „СБАЛВБ – Годеч”ЕООД
40 000.00
30 000.00
2. Ремонт на фасади на сградата на Община-Годеч 10 000.00 0
3. Изработване на проекти за В и К системи на селата Гинци и Шума 30 000.00 0
4. Изработване на работен проект и формуляр за кандидатстване по мярка 321 за В и К системата на село Шума 0 20 000.00
5. Ремонт на стъпала в УПИ I кв.136, поставяне на бордюри в УПИ I кв.132а и ремонт на стълбищно помещение на Културно-информационен център.

15 000.00

14 982.00
6. Изработване на проект за общински пазар 22 150.00 19 990.00
7. Доплащане преработка на проекта за корекция на река Нишава 17 000.00
0
8. Ремонт на парно и ел. инсталация на ОДЗ „ Ю. Гагарин” база II 25 000.00 25 000.00
9. Закупуване и инсталиране на камери за видеонаблюдение
10 000.00
0
10. Подмяна на пътни знаци, указателни табели и капаци на шахти 5 000.00 4919.00
11. Ремонт на сградата на бившата поликлиника/резерв/ 19 350.00 19 350.00
12. Ремонт на НУ „Христо Ботев” 0 10 128.00
13. Изграждане на втори етап , подобект 2 на Общински пазар
0
45 000.00
14. Изграждане на подпорна стена в УПИ III-за централна градска градина в кв.138 по плана на гр. Годеч.
0
4131.00
193 500.00 193 500.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
11. СМР на път № 16412 - Граница общ. Своге -Бракьовци 20 000.00 20 000.00
12. СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня -Годеч 30 000.00 30 000.00
13. СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци 60 000.00 60 000.00
14. СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 20 000.00 20 000.00
15. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 15 700.00
15 700.00
16. СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 15 000.00 15 000.00
17. СМР на път № 81324 – Туден – Разбойще 40 000.00 40 000.00
18. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица/резерв/ 22 300.00
22 300.00
223 000.00 223 000.00
ОБЩО 416 500.00 416 500.00

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 68

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Общински съвет – Годеч приема отчет за дейността и месечен отчет с натрупване за периода 01.01.2009 година – 30.06.2009 година на „СБАЛВБ-Годеч” ЕООД – град Годеч.
2. Общински съвет – Годеч възлага на Управителя на лечебното заведение да проведе процедура по оценка на капитала и активите на болницата и привеждането на същите към реалните им пазарни стойности.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 69

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.19а, ал.2, във връзка с чл.19а, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1 /З.Александрова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет - Годеч отлага вземането на решение за подписване на предложения текст за Формално споразумение между община Костинброд, „Костинброд Еко”АД и общините Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница относно обезвреждане на отпадъците на регионален принцип и ползването на регионалното депо за отпадъци до провеждане на работната среща по т.2 от Решението.
2. Общински съвет - Годеч възлага на избраната с Решение №33 по протокол №3/26.03.2009 г. работна група от община Годеч да вземе участие в работна среща съвместно с останалите 5 общини в регионалното сдружение и представители от МОСВ след влизане в сила на правомощията на новото ръководство на Министерството, за учредяване на регионално сдружение между общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница или за договаряне на ново Споразумение между общините на принципите на равнопоставеност, взаимен интерес, прозрачност и отговорност, и съгласно чл.19а, ал.3 от Закона за управление на отпадъците.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 70

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч одобрява отпускането на безлихвен заем в размер на 174 574,00 лева (сто седемдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и четири лева) с вкл. ДДС от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на проекта: „Система за събиране и извозване на битови отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч”, при следните условия:
 гратисен период – до две години;
 срок за възстановяване – до три години.
2. Общински съвет – Годеч одобрява текста на Примерен договор за реализация на проекта: „Система за събиране и извозване на битови отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч”.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 71

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Определя продажна цена на кофи за смет тип „МЕВА” – 24,00 лв. за 1 брой с включен ДДС за закупеното количество от 50 броя.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 72

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1 /Р.Иванова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема Информацията относно изпълнение на Наредба №4/2008 г. на ОбС за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч и издадените наказателни постановления по Наредбата за периода 01.07. 2008 г. до 30.06. 2009 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 73

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема отчета за дейността на РПУ на МВР – Годеч през първото полугодие на 2009 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 74

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.45, ал.2 от Наредба № 8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ (парцел) ІІ – за обществено обслужване с площ от 1235,00 кв. м заедно с построената в него през 1914 г. бивша училищна сграда от 230 кв. м, находящ се в кв. №15 по плана на село Комщица, община Годеч , област Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кметът на община Годеч да проведе процедура за продажбата чрез таен публично оповестен търг на недвижим имот, представляващ УПИ (парцел) ІІ – за обществено обслужване с площ от 1235,00 кв. м заедно с построената в него през 1914 г. бивша училищна сграда от 230 кв. м, находящ се в кв. №15 по плана на село Комщица, община Годеч , област Софийска.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 75

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от Наредба №8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка за продажба на недвижим имот представляващ общинска частна собственост (бивше училище) в кв.№12, имот 75, целия имот от 320 кв. м, заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ от 133 кв.м по действащия план на село Губеш, община Годеч на стойност 5 000,00 (пет хиляди) лева без включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по продажба на недвижим имот представляващ общинска частна собственост (бивше училище) в кв.№12, имот 75, целия имот от 320 кв. м, заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ от 133 кв.м по плана на село Губеш, община Годеч чрез публично оповестен търг с тайно наддаване с първоначална цена от 5 000,00 (пет хиляди) лева без включен ДДС.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 76

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от Наредба №8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка за продажба на недвижим имот представляващ общинска частна собственост в кв.№138, имот 1916 с площ от 39 кв.м, за който заедно с имоти №968, 1694 и 1695 е отреден УПИ ХІ по действащия регулационен план на град Годеч на стойност
1 000,00 ( хиляда) лева без включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижим имот представляващ общинска частна собственост в кв.№138, имот 1916 с площ от 39 кв.м, за който заедно с имоти №968, 1694 и 1695 е отреден УПИ ХІ по действащия регулационен план на град Годеч с първоначална цена от стойност 1 000,00 (хиляда) лева без включен ДДС.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 77

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и глава VІІ от Наредба №8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

1. Отдава под наем чрез конкурс нежилищен имот – частна общинска собственост – помещение с обща площ 545 кв.м. в Младежки дом – град Годеч, УПИ /парцел/ - І, квартал № 132a по плана на град Годеч представляващ помещения:
- зала за дискотека - площ 317 кв. м
- фитнес зала - площ 73 кв. м
- вътрешна тераса - площ 43 кв. м
- външна тераса - площ 78 кв. м
- мазе - площ 34 кв. м
2. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години
3. Условия за провеждане на конкурса:
3.1. Основни условия
• Начална цена на месечен наем – 420,00 ( четиристотин и двадесет ) лева без ДДС;
• Стъпка за наддаване – 10% от началната цена;
• Цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева;
• Депозит за участие – 300,00 (триста) лева;
• Гратисен период за извършване на ремонтно-строителни дейности на фитнес залата – 2 (два) месеца.
3.2. Допълнителни изисквания и критерии за класиране в конкурса:
• Програма за развитието и дейността на Младежкия дом, която се представя в отделен запечатан плик едновременно с подаване на заявлението и останалите документи за участие в конкурса;
• Запазване дейността на общинския Младежки дом;
• Провеждане на детски дискотеки за деца и младежи до 18-годишна възраст без предлагане на алкохолни напитки и продажба на цигари – минимум 1 (един) път седмично;
• Цена на входен билет за дискотеката;
• Провеждане на културни и забавно-развлекателни дейности: тематични вечери с музика, концерти и други; съвместни прояви и мероприятия с Община Годеч, общинските учебни и детски заведения без заплащане на наем и входни такси;
• Спазване на определеното със Заповед на Кмета на община Годеч работно време.
4. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят и подадат комплекта документи за участие в конкурса в сградата на община Годеч – град Годеч, пл.”Свобода”№1 – Център за информация и услуги на гражданите – гише „Деловодство”.
5. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 31 –вия ден след обявяване на конкурса в Информационния бюлетин на ОбС – Годеч.
6. Конкурсът ще се проведе на 32 –рия ден от обявяване на конкурса в Информационния бюлетин на ОбС – Годеч, от 14,00 часа в малката заседателна зала на ІІ етаж в сградата на Общинска администрация Годеч.
7. Възлага на Кмета на Община Годеч организирането на конкурса и осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 78

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.4 и 6 от ЗУТ и във връзка с предложение 08-00-638/22.07.2009 г. от Кмета на Община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Допуска процедура по изменение на действащия план за регулация и застрояване на град Годеч, Софийска област, като бъде създадена улица между осови точки 386а – 386к и УПИ – 1486 в квартал № 110 по плана на град Годеч да бъде разделен на 8 (осем) нови УПИ.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 79

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, и чл. 3 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч приема отчет-анализ за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2008 година.
2. Приема общинска Програма за закрила на детето в община Годеч през 2009 година.
3. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Програмата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 80

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема информация за дейността и крайните резултати от учебно-възпитателната работа на СОУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в края на учебната 2008-2009 година, подготовката на новата учебна 2009-2010 година и отчет на финансовото състояние през първото полугодие на 2009 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 81

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема информация за дейността и крайните резултати от учебно-възпитателната работа на НУ”Христо Ботев” в края на учебната 2008-2009 година, подготовката на новата учебна 2009-2010 година и отчет на финансовото състояние през първото полугодие на 2009 година.

 


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 82

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Общински съвет – Годеч приема информация за дейността ОДЗ ”Юрий Гагарин” в края на учебната 2008-2009 година, подготовката на новата учебна 2009-2010 година и отчет на финансовото състояние през първото полугодие на 2009 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 83

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Отменя Решение № 108 по Протокол № 10/12.09.2008 г. на Общински съвет - Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 84

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.15, и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба №14/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет - Годеч дава съгласие община Годеч да кандидатства с проект за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2, „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на териториите на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година) – за създаване на местна инициативна група на територията на община Годеч и община Берковица.
2. Въз основа на протокол от съвместна среща, състояла се на 13.01.2009 г. определя партньорите за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението, както следва:
 За стопанския сектор: - представител на община Годеч;
 За нестопанския сектор: Сдружение с нестопанска цел „Обществен съвет по образование Берковица”, град Берковица, п.к.3500, пл. „Йордан Радичков”№4, ЕИК 111559497
представлявано от Ваня Благоева Каменова – председател на Управителния съвет
3. Определя водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ да подаде документи и подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2, „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на териториите на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година) да бъде община Берковица, представлявана от Милчо Михайлов Доцов – кмет на община Берковица.
4. Определя за представител на община Годеч по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация инж. Владимир Аспарухов Александров – кмет на община Годеч.
5. Община Годеч се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител – Илиана Викторова Григорова – ст.инспектор „Проекти” и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година).
6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта община Годеч осигурява: помещение за офис на проекта.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/30.07.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 85

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1 /А.Николов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2009 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Николина Йорданова Иванова –
за поемане разходи по лечение на сина й - 100,00 лева
2. Лидия Станимирова Гелева –
за лечение - 200,00 лева
3. Илия Ангелов Иванов –
за лекарства и издръжка - 200,00 лева
4. Нацко Весков Васов –
за лечение - 200,00 лева
5. Ангелина Петрова Матеева –
за лекарства и издръжка - 200,00 лева
6. Владимир Атанасов Борисов -
за лечение - 200,00 лева
7. Крум Найденов Николов-
за лечение - 200,00 лева
8. Йорданка Христова Станоева-
за лекарства - 100,00 лева


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/