ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.83 от ПМС №27 от 2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 година, и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

РЕШЕНИЕ
№ 97/ 29.09.2009 г.

Общински съвет – Годеч определя 85 % от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Годеч, за периода 15.09.2009 - 31.12.2009 година.

 

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 98

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2009 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема изменение на вътрешното разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Годеч за 2009 г, както следва:
№ Обекти било става
1. Извършване на ремонтно-възстановителни работи и монтаж на рентгенов апарат в СБАЛВ-гр. Годеч
30 000.00
37 218.00

2. Изработване на работен проект и формуляр за кандидатстване по мярка 321 за В и К системата на село Шума 20 000.00 14 142.00
3. Ремонт на стъпала в УПИ I кв.136, поставяне на бордюри в УПИ I кв.132а и ремонт на стълбищно помещение на Културно-информационен център.

14 982.00

14 982.00
4. Изработване на проект за общински пазар 19 990.00 19 990.00
5. Ремонт на парно и ел. инсталация на ОДЗ „ Ю. Гагарин” база II 25 000.00 25 000.00
6. Подмяна на пътни знаци, указателни табели и капаци на шахти 4919.00 4919.00
7. Ремонт на НУ „Христо Ботев” 10 128.00 10 128.00
8. Изграждане на втори етап , подобект 2 на Общински пазар
45 000.00
43 650.00
9. Изграждане на подпорна стена в УПИ III-за централна градска градина в кв.138 по плана на гр. Годеч.
4 131.00
4121.00
10. Ремонт на сградата на бившата поликлиника/резерв/ 19 350.00 19 350.00
193 500.00 193 500.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
11. СМР на път № 16412 - Граница общ. Своге -Бракьовци 20 000.00 20 000.00
12. СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня -Годеч 30 000.00 30 000.00
13. СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци 60 000.00 60 000.00
14. СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 20 000.00 20 000.00
15. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 15 700.00
15 700.00
16. СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 15 000.00 15 000.00
17. СМР на път № 81324 – Туден – Разбойще 40 000.00 40 000.00
18. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица/резерв/ 22 300.00
22 300.00
223 000.00 223 000.00
ОБЩО 416 500.00 416 500.00

 


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 99

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.07.2009 г. – 30.09.2009 година, съгласно приложената справка.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 100

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1.Общински съвет – Годеч приема отчет за дейността и месечен отчет с натрупване за периода 01.01.2009 година – 30.09.2009 година на „СБАЛВБ-Годеч” ЕООД – град Годеч.
2. Задължава Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД при провеждане на обществената поръчка „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на „СБАЛВБ-Годеч” ЕООД ” в комисията да участват двама общински съветника и Директор Дирекция „ТУЕ” от общинска администрация – Годеч.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 101

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2, в съответствие с чл.27, ал.5 от ЗМСМА и чл.19, чл.19а, ал.2, във връзка с чл.19а, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


ОбС-Годеч не приема предложения текст на Споразумение между ,,Костинброд Еко”АД и общините Костинброд, Сливница, Божурище, Своге, Годеч и Драгоман относно обезвреждане на отпадъците на регионален принцип и ползването на регионалното депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Богьовци, общ. Костинброд поради противоречие с постановките на чл.19а от Закона за управление на отпадъците, нарушаване принципите за равнопоставеност, свободно сдружаване и взаимен интерес между общините – партньори и неизгодни за община Годеч договорености по предложеното Споразумение.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 102

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.12 от Закона за горите, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Възлага на Кмета на община Годеч да сключи договор за изработване на Лесоустройствен проект за гори, собственост на община Годеч с обща площ 611 ха. в териториален обхват на ДГС ,,Годеч”.
2. Средствата за изработване на лесоустройствен проект за гори и земи от горски фонд, собственост на община Годеч в териториален обхват на ДГС ,,Годеч” да бъдат осигурени от общинския бюджет.
3. Възлага на Кмета на общината изпълнението на всички дейности по законосъобразното и целесъобразно изпълнение на Решението.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 103

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


ОбС – Годеч прави изменение на чл.23, ал.1 от Раздел III на Наредба № 2/2008 година на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, считано от 01.11.2009 година, както следва:
„Седмична оздравителна градина:
- за едно дете – 80,00 лв.
- за второ дете в същото заведение – 50,00 лв.”

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 104

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на ОбС–Годеч - 50 % от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч, считано от 17.09.2009 г.

2. ОбС – Годеч приема изменение на чл.19, ал. 2, както следва:
“ (2) Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение за работа при четиричасов работен ден на ненормирано работно време, в размер на 50 % от основното трудово възнаграждение на Кмета на общината.”


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1.ОбС – Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект за изграждане на обект „Регионален пазар” с външно финансиране по схема на Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия.
2.Обектът да бъде включен в дейностите по Приоритет 1 на Общинския план за развитие /2008 – 2013 г./


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 106

На основание чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет дава съгласие за промяна на уличната регулация от о.т. 238 до о.т. 603 и промяна на плана за регулация и застрояване на УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, УПИ III - за централна градска градина и УПИ V - за обществено обслужване в кв.138, ПУП на град Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, съгласно приложената скица-проект.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 107

ОбС Годеч на основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и & 8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Дава съгласие за изменение на действащия план за регулация и застрояване на град Годеч, одобрен със заповед №АБ-277 от 24.07.1984 г., както следва:
Да се измени регулацията на УПИ VІІ-За озеленяване от квартал 30, като за поземлен имот № 1911 се образува самостоятелен УПИ VIII, регулационните граници на който да съвпаднат с границите на поземлен имот №1911 и се предвиди съответното ново застрояване.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 108

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо от Софийски окръжен съд, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

I. Утвърждава за съдебни заседатели към Районен съд – Костинброд за мандат 2010 – 2015 година за община Годеч следните лица:
1. Нели Петрова Ангелова
2. Златка Боянова Владимирова
3. Виолета Петрова Кирова
4. Даниела Рангелова Милушева
5. Иванка Горанова Борисова
6. Вера Методиева Борисова
7. Даниела Игнатова Цветанова
8. Сийка Борисова Радева
9. Симеон Кирилов Василев
10. Величка Николова Тодорова

II. Утвърждава за съдебен заседател към Софийски окръжен съд за мандат 2010 – 2015 година за община Годеч
1. Анелия Арахангелова Илкова


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 109

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2009 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1.Людмила Иванова Николова - 200 лв.
2.Мария Димитрова Димитрова - 200 лв.
3.Кета Николова Митева - 100 лв.
4.Райко Герасимов Нончев - 100 лв.
5.Дария Димитрова Стоименова - 200 лв.
6.Албена Стефанова Ангелова - 100 лв.
7.Божурка Ангелова Велинова - 200 лв.
8.Валентина Борисова Герасимова - 100 лв.
9.Дона Семкова Стефанова - 100 лв.
10.Бойко Тодоров Григоров - 200 лв.
11. Пенка Христова Тодорова - 200 лв.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/22.10.2009 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 110

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.33, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Утвърждава оценката от лицензиран оценител за продажба на придаваемо място, представляващо общинска частна собственост в УПИ III – 244, в кв.№13 по плана на село Бракьовци, община Годеч, област Софийска, с площ от 216 кв.м на стойност 1 231 /хиляда двеста тридесет и един/ лв.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на придаваемото място представляващо общинска частна собственост в УПИ – III – 244, кв.№13 по плана на село Бракьовци, община Годеч, област Софийска, с площ от 216 кв.м на стойност 1 500 /хиляда и петстотин/ лева с включен ДДС.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/