ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

РЕШЕНИЕ №111

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с ФО-2/11.02.2009г. и писмо с изх.№08-00-556/14.04.2009г. на МФ, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема изменение на Решение №57/26.05.2009г на ОбС – Годеч, както следва:

Освободените 79 000 лева за съфинансиране на проект СИФ 1668 да бъдат разпределени по следния начин:
• 48 000 лв. за съфинансиране на проект „Изграждане на туристическо селище” с. Гинци, общ. Годеч, обл. Софийска по проект ФАР BG2005/017-457.01.003 – „Екологично земеделие и селски туризъм – модел за устойчиво развитие”- във функция 8 – Други дейности на икономиката §52,
• 31 000 лв. за ремонт на сградата на Община Годеч - във функция 6 „Благоустройство и строителство §51„

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 112

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2009 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч към 30.09.2009 г., отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за деветте месеца на годината.
2.Приема актуализация на бюджета на община Годеч и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от общинския бюджет за 2009 година, съгласно приложения поименен списък на обектите.


Приложение
№ Обекти било става
1. Извършване на ремонтно-възстановителни работи и монтаж на рентгенов апарат в СБАЛВ-гр. Годеч
30 000.00
37 218.00

2. Изработване на работен проект и формуляр за кандидатстване по мярка 321 за В и К системата на село Шума 20 000.00 14 142.00
3. Ремонт на стъпала в УПИ I кв.136, поставяне на бордюри в УПИ I кв.132а и ремонт на стълбищно помещение на Културно-информационен център.

14 982.00

14 982.00
4. Изработване на проект за общински пазар 19 990.00 19 990.00
5. Ремонт на парно и ел. инсталация на ОДЗ „ Ю. Гагарин” база II 25 000.00 25 000.00
6. Подмяна на пътни знаци, указателни табели и капаци на шахти 4 919.00 4 919.00
7. Ремонт на НУ „Христо Ботев” 90 128.00 90 128.00
8. Ремонт на НУ „Христо Ботев” /резерв/ 30 000.00 30 000.00
9. Изграждане на подпорна стена в УПИ III-за централна градска градина в кв.138 по плана на гр. Годеч.
4 131.00
4 121.00
10. Ремонт на сградата на бившата поликлиника/резерв/ 19 350.00 19 350.00
11. „Благоустрояване на с. Гинци – изграждане на тротоари по главен път ІІ клас 180 000.00 180 000.00
12. „Благоустрояване на с. Гинци – изграждане на тротоари по главен път ІІ клас /резерв/ 20 000.00 20 000.00
13. Изграждане на общински пазар в УПИ І, кв. 138, гр. Годеч 415 000.00 413 650.00
14. Изграждане на общински пазар в УПИ І, кв. 138, гр. Годеч /резерв/ 20 000.00 20 000.00
15. Туристическо селище 79 000.00 48 000.00
16. Ремонт на сградата на община Годеч 0.00 31 000.00
972 500.00 972 500.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
17. СМР на път № 16412 - Граница общ. Своге -Бракьовци 20 000.00 20 000.00
18. СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня -Годеч 30 000.00 30 000.00
19. СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци 60 000.00 60 000.00
20. СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 20 000.00 20 000.00
21. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 15 700.00
15 700.00
22. СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 15 000.00 15 000.00
23. СМР на път № 81324 – Туден – Разбойще 40 000.00 40 000.00
24. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица/резерв/ 22 300.00
22 300.00
223 000.00 223 000.00
ОБЩО 1 195 500.00 1 195 500.00

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 113


На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя цени за отдаване под наем на земеделски земи – общинска и временно общинска собственост, съгласно ЗСПЗЗ за 1 декар/годишно, както следва:

Културен вид Категория земя
ІІІ и ІV
Цени – лв./дка Категория земя
V и VІ
Цени – лв./дка Категория земя
VІІ и Х
Цени – лв./дка
Ниви 10,00
7,00 3,50
Ливади 7,00
5,00 2,50
Пасища и мери 5,00
3,50 1,50


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 114

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Прави изменение на Решение №84 по Протокол №6/30.07.2009 г. в т.4, както следва:
„Определя за представител на община Годеч по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация - инж.Милчо Доцов – кмет на община Берковица”.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 115

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” – 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1.Дава съгласие община Годеч да участва като партньор на Софийски университет „Св.Климент Охридски” /Научно изследователски съюз/ за кандидатстване по проект „Оценка на риска от наводнения - база за устойчиво развитие в горната част на басейна на река Нишава” по Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
2.Обектът да бъде включен в дейностите по Приоритет 1 на Общинския план за развитие /2008 – 2013 г./


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 116

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.35 от Закона за общинската собственост, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на съответни идеални части от земя, частна общинска собственост, без търг или конкурс по реда на 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч на собствениците на законно построена жилищна сграда върху общинска земя с площ от 2029 кв.м, представляваща УПИ Х – за ОЖС, кв.42 по плана на гр.Годеч.
2.Упълномощава кмета на общината да изготви договори за покупко-продажба.
3. Процедурата по продажба да започне след внасяне на необходимата такса от купувача за изготвяне на договора.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 117

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2009 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Йордан Перков Йорданов – 200 лв. – за лечение
2. Антоанета Пейчева Дикова – 200 лв. – за лекарства
3. Лиляна Цветанова Иванова – 100 лв. – за лечение
4. Цанка Горчева Живкова – 100 лв.– за издръжка и лекарства
5. Любка Йорданова Гъргова – 100 лв. – за издръжка


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/24.11.2009 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 118


На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500,00 лева по подадена молба на Веселин Иванов Истатков - за ремонт на покрив, в резултат на възникнал пожар.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/