ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Публично състезание                                               публикувано на: 04.05.2018г.

Статус  -  Закрита                                                                     последна редакция на: 04 Юни 2018

ПРЕДМЕТ:
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:  25.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:            28.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП              -  04 Май 2018
Решение - АОП                  -  04 Май 2018
Образци за изтегляне        -  04 Май 2018
Документация за участие  -  04 Май 2018
Договор - проект                 -  04 Май 2018
Технически спецификации04 Май 2018
еЕЕДОП                               - 04 Май 2018
Разяснения към запитване  -  18 Май 2018
Протокол 1 на комисия   -   04 Юни 2018
Отваряне на ценови оферти  - 10 Юли 2018
Протокол 2 на комисия   -  2018-07-31
Протокол 3 на комисия   -  2018-07-31
Протокол 4 на комисия   -  2018-07-31
Решение за класиране   -  2018-07-31
.