ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Публично състезание                                               публикувано на: 11.06.2018г.

Статус  -  Активна                                                                     последна редакция на: 11 Юни 2018

ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:    02.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              03.07.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                -   11 Юни 2018
Решение - АОП                    -   11 Юни 2018
Образци за изтегляне         -   11 Юни 2018
Документация за участие   -   11 Юни 2018
Договор - проект                 -   11 Юни 2018
Технически спецификации  -   11 Юни 2018
Методика за оценка            -   11 Юни 2018
еЕЕДОП                               -   11 Юни 2018
.