ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

 открита процедура с ID 646241                                                                           публикувано на:02.02.2015

ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

1. Обявление в АОП-646241                                          

2. Решение АОП-646233                      

3. Документация за участие

4. Технически проекти  

5. Образци на документи

Към цялата документация

публична покана с ID 9037567                                                                             публикувано на:18.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч."

 

 

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Образци на документи

 

 

Към цялата документация

публична покана с ID 9037450                                                                            публикувано на:15.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие  

3. Образци на документи 

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 21.11.2014

 

 1. Договор № 93/27.10.2014 

 2. Анекс към договор № 93/27.10.2014

3. Договор № 94/27.10.2014 

 4.Аннекс към договор № 94/27.10.2014 

 

  

 

 

 

                   Документация за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР на обекти в проекта „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

изтеглете:  РЕШЕНИЕ  за публикуване 

изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

изтеглете:  УКАЗАНИЯ

изтеглете:  РЕШЕНИЕ за ПРОМЯНА

 изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 1 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 2

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 3

изтеглете:  УТОЧНЕНИЕ 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 4

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 5

УВЕДОМЛЕНИЕ за отваряне на ценови оферти