ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

открита процедура с ID 676789                                                                             публикувано на: 10.07.2015

ПРЕДМЕТ: 
                      " Изработване на проект за Общ устройствен план на община Годеч "

1. Обявление в АОП                     

2. Решение в АОП                        

3. Документация за участие          

4. Образци на документи              

5. Планово задание                      

6. Договор-проект                        


Към цялата документация

открита процедура с ID 671398                                                                 публикувано на: 12.06.2015


ПРЕДМЕТ: 
"Асфалтиране на улица в село Шума и улица в с. Гинци, ремонт и СМР на общинска пътна мрежа /ІV клас/ в Община Годеч"

1. Обявление в АОП 

2. Решение в АОП 

3. Документация за участие

4. Образци на документи

5. Технически спецификации

 

 

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 662982                                                            публикувано на: 24.04.2015 

ПРЕДМЕТ:
"Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 16.00 часа на 11.05.2015г

1. Решение в АОП        

Към цялата документация

 

открита процедура с ID 662947                                                                             публикувано на: 24.04.2015

 ПРЕДМЕТ:   Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения.

 1. Обявление в АОП-662947 

2. Решение АОП-662946 

3. Документация за участие

4. Образци на документи 

5. Проект на Договор 

6. Технически спецификации 

Към цялата документация

публична покана с ID 9040992                                                                             публикувано на: 21.04.2015

ПРЕДМЕТ: 

 

Осигуряване на публичност   по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м. 

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Образци на документи 

4. Проект на Договор

5. Техническо задание