ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

публична покана с ID 9037450                                                                            публикувано на:15.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие  

3. Образци на документи 

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 21.11.2014

 

 1. Договор № 93/27.10.2014 

 2. Анекс към договор № 93/27.10.2014

3. Договор № 94/27.10.2014 

 4.Аннекс към договор № 94/27.10.2014 

 

  

 

 

 

                   Документация за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР на обекти в проекта „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

изтеглете:  РЕШЕНИЕ  за публикуване 

изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

изтеглете:  УКАЗАНИЯ

изтеглете:  РЕШЕНИЕ за ПРОМЯНА

 изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 1 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 2

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 3

изтеглете:  УТОЧНЕНИЕ 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 4

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 5

УВЕДОМЛЕНИЕ за отваряне на ценови оферти

       Документация за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център" във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011,  финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”

 

изтеглете: РЕШЕНИЕ за публикуване.

изтеглете: ОБЯВЛЕНИЕ за Обществена поръчка

изтеглете: ДОКУМЕНТАЦИЯ 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 1 по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 2 по поставени въпроси

изтеглете: НОВО приложение 2А

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 3 по поставени въпроси

 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 4 по поставени въпроси

 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 5 по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 6 по поставени въпроси

 

 

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч и Решение № 145/01.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

 Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч”при следните условия :