ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

         Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви за изменение на Правилник

Предложение за изменение на Правилник

дата на публикуване: 2018-01-23

===========================================================================

Заповед №702 / 22.12.2017г.  -  наемател Кирил Иванов Кирилов

Заповед №703 / 22.12.2017г. -  наемател Стефка Лазарова Хаджиева
=========================================================

Заповед № 708 от 29.12.2017г.

относно сключване на анекси, към договори за наем на земеделска земя, изтичащи преди края на стопанската 2018-2019 година.

Вижте пълния текст ТУК:

Заповед №615 от 31.10.2017г.

На основание чл.42, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
- изменям т.2 от моя заповед №613/31.10.2017г.

Вижте пълния текст ТУК:

========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.5 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

Община Годеч уведомява всички граждани, че на 29.01.2018г. от 11.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.

                                                                              РАДОСЛАВ АСЕНОВ    

                                                                                       Кмет на община Годеч

Вижте Програма-Проект ТУК:

=============================================================================

П О К А Н А 

  ЗА ПУБЛИЧНА СРЕЩА
за представяне основните резултати и препоръки от Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Годеч 2014 -2020г. 19.12.2017 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Община Годеч

===================================================================================

Подкатегории