ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

Съобщение от официалния ветеринарен лекар за община Годеч

Вижте ТУК:

================================================

Агенция по заетостта - Дирекция "Бюро по труда" - гр. Своге
Уведомява работодателите от общините Годеч и Своге за следното:

Вижте ТУК:

===================================================================

П О К А Н А

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Кани всички заинтересовани страни да присъстват на
 ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема:

Възможности и условия за финансиране на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч.

Конференцията ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник), от 10:30 часа в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 1, Детски център Камбанка.

Вижте ТУК:

======================================================

Африканската чума по свинете с силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните привила:

Вижте ТУК:

=========================================

Утвърдил: инж. Милчо Доцов
/Председател на УС/  

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:
Цели на предоставяната помощ по мярката са:

  • Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
  • Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;
  • Опазване компонентите на околната среда;
  • Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или подобряване на условията в земеделските стопанства.

      На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010 г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016г., чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с чл.72б, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година:

О П Р Е Д Е Л Я М  състава на Комисиите по землища за Oбщина Годеч, София област

Вижте ТУК: 
======================================================