ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Критерии за кандидатстване:

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;
 • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
 • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
 • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

 • Заявление за кандидатстване по образец (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
 • Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя
 • http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
 • Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН;
 • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).Документите за завършено висше образование и правоспособност се представят преди насочване от дирекция „Бюро по труда“ към работното място, за което е класиран кандидатът.
 • Забележки: Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
  СРОК – 19.10.2018 г.
  Подробна информация на сайта на Агенция по заетостта – „Търсещи работа“ – „Програми и проекти“ – „За младежи“ и в Дирекция „Бюро по труда
  =============================================