ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

 

О Б Щ И Н А Г О Д Е Ч – С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

           Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализация обект „ПУП – парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м. „Реката”, землище гр. Годеч, община Годеч”, реализацията на гореописания обект е във връзка с проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Годеч”,

Подкатегории