ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

 

О Б Щ И Н А Г О Д Е Ч – С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

           Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализация обект „ПУП – парцеларен план на трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405, м. „Реката”, землище гр. Годеч, община Годеч”, реализацията на гореописания обект е във връзка с проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Годеч”,

Подкатегории