ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ


Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет „ … СМР … по проект „Подобряване на здравното обслужване в общ. Годеч чрез изграждане на … ” - Договор за БФП № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

                   Докуме...

Add Comment|Read more...

Oткрита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център"

       Документация за отк...

Add Comment|Read more...

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет „ Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч”

На основание чл.14, ал.4 от За...

Add Comment|Read more...

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет „ Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3

На основание чл.14, ал.4 от За...

Add Comment|Read more...

Постъпили въпроси по документация за Oткрита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център"

Постъпили въпроси по докум...

Add Comment|Read more...