ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 1

към чл.31,ал.1 (Глава ІІ, Раздел V)  

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Административните услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

  

СПИСЪК УСЛУГИ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН

Искане за издаване на удостоверение за наследници от пряк наследник /пълномощник/

Формуляр Адресна карта по образец 

Заявление за постоянен адрес по образец

Заявление и декларации по образец (за попечител, за настойник за зам.- настойник, за зам.- попечител и съветници)

Декларация по чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от СК

Декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР по образец

Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР по образец