П О К А Н А

  

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч от 23.01.2014г., изменена и допълнена с решение №132 от 29.12.2016г. по Протокол №14 на ОбС - Годеч,

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 15.01.2018 год. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Годеч за 2018 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2018 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2018г.-2020г.
Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 12.01.2018 г.

Приложени документи:

1. Доклад за приемане на бюджет 2018
2. Приходи 2018
3. Разходи 2018
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2018г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2018г
6. Бюджетна прогноза 2018 - 2020 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2018 - 2020 - РАЗХОДИ
==========================================================================