На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2019 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 21.09.2020 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/, гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет-Годеч

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов –  Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2019 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2019 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година.

Дата на публикуване: 09.09.2020 г.
======================================================