З А П О В Е Д

№ 120

гр.Годеч, 23.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 79, ал. 1 от Наредба  № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, съгласно изпълнение на Решение № 138 от Протокол № 11/29.12.2017 г. на Общински съвет – Годеч и във връзка със Заповед № 84/05.02.2018 г. и Протокол от 20.02.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 107/20.02.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА” с ЕИК 131098285 и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Васка Емануилова” № 3 за спечелил търга ... ...

Вижте ТУК:
===========================================================