О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 122/26.10.2017г. и № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 152/26.03.2018г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/кв.м, съставляващ УПИ XIV – Здравна служба, в кв. 21 по действащият регулационен план на село Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа със ЗП – 42.00 /четиридесет и два/ кв.м. и РЗП – 84.00 /осемдесет и четири/ кв.м. по действащият регулационен план на с. Голеш, общ. Годеч, обл. Софийска.

 • Условия на търга:  

 1. Начална тръжна цена за обекта – 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, съгласно Решение № 136/29.12.2017г. на Общински съвет – Годеч.

 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.

 3. Депозит за участие в търга – 2100,00 /две хиляди и сто/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 18.04.2018 г.

 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.

 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.03.2018 г.

 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 18.04.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 8. Провеждане на търга: на 19.04.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-13 .

==================================================================================