Заповед № 183 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР

З А П О В Е Д

№ 183

гр.Годеч 24.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 162/03.04.2018 г. и Протокол от 19.04.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 174/19.04.2018 г.

 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ ”ГЕОБУЛ” ООД с ЕИК 131221439 - гр. София, кв. Павлово, ул. „ген. Ал. Суворов“, № 85, офис 1 с управители: Николай Атанасов Ташков и Бисер Петров Петров, представляващи дружеството заедно или поотделно, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 20 (двадесет) кв.м.

  1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”