О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

        В изпълнение на Заповед № 219/07.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка с Решения № 41 от Протокол № 4/30.04.2018 г. и № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч, със следните условия:          

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 100.00 /сто/ лева месечно без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  3. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.03.2018 г., в срок до 17.00 часа на 20.06.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение на Общински съвет – Годеч № 27 от Протокол № 3/30.06.2018 г.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 08.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 20.06.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 21.06.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .