Вижте Тук:

З А П О В Е Д
№ 240
гр.Годеч 25.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 219/07.06.2018 г. и Протокол от 25.06.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 235/21.06.2018 г. 

           І.  ОПРЕДЕЛЯМ „Р и Д СЪКСЕС” ЕООД с ЕИК 202865291 - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Република” № 5 с управител Димитър Йорданов Димитров, за спечелило търга за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом на пл. “Свобода“ № 4, гр.Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.

  1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

          ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

          

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласували:

Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч

 инж. Ангел Ангелов
Директор на дирекция „ТУЕП”  

 Изготвил:
Мария Стефанова
ст.експерт „ОС”

==============================================================