Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м от втори етаж, разположени от северната страна, находящи се в триетажна масивна сграда

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 262/12.07.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

                                   О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м от втори етаж, разположени от северната страна, находящи се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:          

  •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
  • Условия на търга:

1. Помещението се отдава за складове за съхранение.      
2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 06.08.2018 г.
5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  13.07.2018 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 06.08.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 07.08.2018 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

============================================================================