О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 338/24.08.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

 Срок на договора – 10 години /от датата на сключване на договора/
Условия на търга:  

  1. Помещението се отдава за складове за съхранение.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
  4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 10.09.2018 г..
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  27.08.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 10.09.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 11.09.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
========================================================================