З А П О В Е Д №364 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени на втори етаж, в триетажна масивна сграда, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради"

З А П О В Е Д

№ 364

гр.Годеч 19.09.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 338/24.08.2018 г. и Протокол от 13.09.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 356/11.09.2018 г.

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ  ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ” с ЕИК 201617476 със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, пл. „Свобода” № 3, представлявано от инж. Антон Попов в качеството на Директор, за спечелило търга за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска.

  1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

           ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч 

Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”