Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / І - 594 в кв. 17а

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 12/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М: 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / І -594 в кв. 17а с площ от 1 036 /хиляда тридесет и шест/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

  • Условия на търга:
  1. Начална тръжна цена за имота – 17 230 /седемнадесет хиляди двеста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
  2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
  3. Депозит за участие в търга – 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
  4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
  6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
  7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 . 

==============================================