Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ I в кв. 35 по плана на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 104/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

 О Б Я В Я В А : 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ /парцел/ I – за автогара в кв. 35 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, а именно:

  • Помещение № 1 с площ от 16.80 кв.м;
  • Помещение № 2 с площ от 16.60 кв.м;
  • Помещение № 4 с площ от 12.00 кв.м.

  Помещения № 2 и № 4 са обособени в едно помещение без разделителна стена помежду им и се отдават за търговска дейност.
  Помещение № 1 е с единствен вход от към помещения № 2 и № 4 и отдавайки под наем помещения № 2 и № 4, достъпът до помещение № 1 е невъзможен и поради това се отдава за складова дейност.
  Първоначалната цена на гореописаните помещения е калкулирана съгласно тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи във втора зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г.
  Трите помещения се отдават под наем като един обект.

 2. Условия на търга:
  Начална тръжна цена за обекта – 96.70 /деветдесет и шест лв. и седемдесет ст./ лева месечно без включен ДДС.
  Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
  Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
  Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

Срока за отдаване под наем на помещения № 1, № 2 и № 4 е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора.

     За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===========================================================