З А П О В Е Д №124 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ /парцел/ I

З А П О В Е Д № 124
гр.Годеч 11.03.2019 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 104/20.02.2019 г. и Протокол от 08.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 120/07.03.2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ  ЕООД „Биляна 99” с ЕИК 205524496 .... за спечелило търга ...

Вижте ТУК:

=============================================